Algemene voorwaarden

V6 28-10-2019 | 15:58:17

Deze website is eigendom van Pink Ribbon. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Pink Ribbon gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Pink Ribbon en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Pink Ribbon en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Pink Ribbon en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's, tenzij er sprake is van opzet of nalatigheid. 

Auteursrecht

Pink Ribbon spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op de Pink Ribbon actiepagina, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Pink Ribbon tegen aanspraken van derden wegens het schenden van diens auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Docdata Payments B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Docdata Payments B.V. transactiekosten berekend. Pink Ribbon en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Docdata Payments B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Pink Ribbon geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 lid 8 AVG. 
Indien u geen informatie van Pink Ribbon wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: acties@pinkribbon.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd het Privacy Statement van Pink Ribbon van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Verwijderen van content

Pink Ribbon en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd naar Nederlands recht en in overeenstemming met de AVG.